PRAVILA NAGRADNE IGRE

1. SPLOŠNO

1.1. Ta pravila nagradne igre določajo pogoje sodelovanja in potek nagradne igre Z Enterosgelom do cenejše letalske karte.

1.2. Organizator nagradne igre je Pharmazine d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 8563233000 (“organizator”).

2. DEFINICIJE

2.1. V kolikor ni izrecno navedeno drugače:

 • majo definicije izrazov, podane v tem poglavju, enak pomen tudi v nadaljevanju,
 • edninska oblika obsega tudi množinsko,
 • moška oblika obsega tudi žensko in obratno.

Edinstvena koda je koda, ki se nahaja na izdelku oz. koda, ki jo udeleženci lahko najdejo na spletni strani nagradne igre.
Izvajalec je oseba, ki je označena kot izvajalec v uvodu teh pravil.
Nagradna igra je nagradna igra, ki jo urejajo ta pravila.
Nagrajenci so udeleženci, ki so v nagradnem žrebu izžrebani.
Organizator je oseba, ki je označena kot organizator v uvodu teh pravil.
Pravila so ta pravila nagradne igre, vključujoč njene morebitne spremembe.
Prijava je dejanje ali sklop dejanj, ki jih organizator določa kot potrebno za veljavno udeležbo v nagradni igri. To je na primer posredovanje odgovora, edinstvene kode, informacije ali oprava drugega zahtevanega dejanja udeleženca preko spletne strani, družbenega omrežja, po pošti ali na drug način.
Udeleženci so osebe, ki sodelujejo v nagradni igri.
2.2. V nadaljevanju dokumenta so lahko definirani tudi dodatni pojmi, ki so označeni z odebeljenim besedilom.

3. POGOJI UDELEŽBE

3.1. V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletni potrošniki s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so davčni rezidenti Republike Slovenije.

3.2. V nagradni igri ne smejo sodelovati:

 • funkcionarji ali zaposleni pri organizatorju ali izvajalcu nagradne igre,
 • ožji družinski člani (zakonec, partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji) oseb iz prejšnje alineje.

3.3. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je nakup kakršnegakoli izdelka v spletni trgovini www.enterosgel.si.

3.4. Ob nakupu mora kupec uporabiti promocijsko kodo “SODELUJEM”, s čimer potrjuje sodelovanje v nagradni igri.

3.5. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in da se strinjajo s pravili. Šteje se, da s prijavo in vnosom promocijske kode udeleženci potrjujejo seznanjenost s pravili in dejstvo, da z njimi soglašajo.

4. NAČIN IN POTEK NAGRADNE IGRE

4.1. Nagradna igra poteka med 9.7.2024 in 31.8.2024.

4.2. V nagradni igri se upoštevajo vse prijave, skladne s pravili, ki jih organizator sprejeme do poteka časa, navedenega v prejšnjem členu.

4.3. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je nakup kateregakoli izdelka na spletni strani www.enterosgel.si in vnos promocijske kode “SODELUJEM” ob nakupu.

4.4. V nagradni igri lahko udeleženci sodelujejo zgolj enkrat.

4.5. Nagradne igre ne organizira družbeno omrežje in slednje tudi ni odgovorno za kakršne koli zahtevke udeležencev, ki izhajajo iz nagradne igre. Družbeno omrežje ne sponzorira ali upravlja nagradne igre, niti je ni posebej odobrilo in ni z njo povezano. Vse informacije, ki jih udeleženci posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju in ne družbenemu omrežju.

4.6. Stroške sodelovanja v nagradni igri (kar med drugim vključuje dostop do spleta, poštnina, pošiljanje SMS sporočil) nosijo udeleženci nagradne igre.

5. NAGRADE

5.1. Nagradni sklad je sestavljen iz naslednjih nagrad:

Ryanair bon v vrednosti 100 €, ki ga lahko dobitnik unovči ob nakupu letalske vozovnice prek nizkocenovnika prevoznika Ryanair.
5.2. Nagrad ni mogoče prenesti na tretje osebe, jih zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti.

5.3. Slike nagrad na promocijskem gradivu in na spletni strani so simbolične.

5.4. Organizator bo dne 5.9.2024 izmed vseh pravilnih prijav izžrebal nagrajence.

5.5. Nagrajenci so izžrebani s pomočjo naključnega računalniškega žreba. Žreb nadzoruje 3-članska komisija, ki jo imenuje organizator. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. O žrebanju se vodi zapisnik, ki določa vsaj: kraj in čas žrebanja, imena in priimke članov komisije ter imena in priimek ter vrsto nagrade posameznega nagrajenca. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik hrani organizator še 5 let po koncu nagradne igre.

5.6. Komisija po žrebu preveri, ali nagrajenec v celoti izpolnjuje pravila in ali je v skladu s pravili upravičen do nagrade. V kolikor nagrajenec do nagrade ni upravičen, se žreb enkrat ponovi. V kolikor bi bil tudi pri ponovnem žrebu izžreban nagrajenec, ki do nagrade ni upravičen, se žreb ne ponovi, nagrada pa se ne podeli.

5.7. Če nagrajenec organizatorju ne posreduje pravočasno v pravilih navedenih podatkov, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Nagrajenec v tem primeru nima pravice do kakršnegakoli drugega nadomestila. Organizator v tem primeru nagrado lahko uporabi za kakršenkoli drug namen.

5.8. Organizator v roku 3 delovnih dni po opravljenem žrebu nagrajence obvesti o prejemu nagrade in sicer na podlagi podatkov, ki so mu jih posredovali nagrajenci.

5.9. Organizator imena nagrajencev tudi javno objavi na svoji strani na družbenem omrežju in/ ali na svoji spletni strani.

6. PREVZEM NAGRADE

6.1. Nagrajenci morajo organizatorju v roku 7 delovnih dni od dne, ko organizator odpošlje obvestilo o nagradi, potrditi sprejem nagrade in mu po enaki komunikacijski poti sporočiti svoj naslov bivališča. V kolikor je nagrajenec izžreban za nagrado, katere vrednost presega 42,00 EUR, mora organizatorju sporočiti tudi svojo davčno številko. V kolikor je nagrajenec v nagradni igri sodeloval na podlagi nakupa izdelka, mora organizatorju poslati sliko računa oziroma izdelka kot dokaz. Na zahtevo organizatorja mora predložiti izvirnik.

6.2. Če organizator od nagrajenca zaradi izročitve nagrade potrebuje kakršne koli dodatne podatke, mu jih mora nagrajenec posredovati v 5 delovnih dneh od datuma prejema poziva za predložitev podatkov, sicer se šteje, da se nagrajenec nagradi odpoveduje.

6.3. Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za denar ali je zamenjati za druge artikle, niti je pred sprejemom ni možno prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

6.4. Nagrajenec nagrado za namenc ureditve akontacije dohodnine prevzame osebno na sedežu podjetja Pharmazine d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.

7. NE-PODELITEV NAGRAD

7.1. Poleg ostalih primerov, navedenih v pravilih, organizator nagrade ne podeli tudi v naslednjih primerih:

 • Če se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeleženca, posredovanega računa ali zadevnega izdelka ali njegovega dela, ali
 • Če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili oz. da je bil izbran v nasprotju s pravili ali
 • Če se tudi po obvestilu nagrajencev ter ustreznih rezervnih nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre ali
 • Če nagrajenec izjavi, da ne želi prejeti nagrade ali posredovati svoje davčne številke, ali
  V drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

7.2. Če nagrajenec ne posreduje pravočasno organizatorju v teh pravilih navedenih podatkov, ni upravičen do nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

7.3. Organizator lahko udeleženca izključi iz nagradne igre in zahteva vračilo že podeljene nagrade oz. se odloči, da se nagrada ne podeli, če utemeljeno sumi, da udeleženec ni spoštoval pravil.

7.4. S prevzemom nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca. Organizator ne krije stroškov zavarovanja ali kakršnih koli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za nagrajenca pri urejanju morebitnih obveznosti pri pristojnih organih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih je nagrajenec imel po izročitvi nagrade.

8. AKONTACIJA DOHODNINE

8.1. Organizator za nagrajence, ki prejmejo nagrado, katere vrednost presega 42,00 EUR, od vrednosti nagrade izračuna in odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

8.2. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno odločbo o dohodnini bremenijo nagrajenca.

9. OSEBNI PODATKI

9.1. Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Pharmazine d.o.o..

9.2. Osebe, ki upravljavcu kot organizatorju nagradne igre pomagajo pri njeni izvedbi (npr. marketinške agencije, telekomunikacijski partnerji, IT družbe, poštne službe, računovodski servisi ipd.), nastopajo kot pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

9.3. Nagradna igra se izvaja z namenom promocije organizatorja, njegovih izdelkov in njegovih blagovnih znamk.

9.4. Udeleženci morajo kot pogoj za sodelovanje v nagradni igri posredovati naslednje osebne podatke: Podatki ob nakupu.. V kolikor vrednost nagrade, za katero je bil izžreban nagrajenec, preseže 42,00 EUR, mora nagrajenec posredovati tudi svojo davčno številko.
Obdelava osebnih podatkov udeležencev temelji na privolitvi udeležencev po točki (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Obdelava osebnih podatkov nagrajencev pa dodatno tudi na izpolnitvi zakonskih obveznosti po točki (c) prvega odstavka 6. člena GDPR.

9.5. Osebni podatki se hranijo (oziroma na drug način obdelujejo) še 2 meseca po zaključku nagradne igre. V kolikor je obdelava osebnih podatkov določena kot upravljavčeva zakonska obveznost (npr. davčni predpisi), se zadevni osebni podatki obdelujejo vse do poteka takšne zakonske obveznosti.

9.6. Udeleženci s podajo privolitve izrecno soglašajo:

 • da se njihovo ime in priimek javno objavi v sklopu obveščanja o nagrajencih nagradne igre (npr. na spletni strani ali straneh družbenih omrežij organizatorja),
 • da organizator slikovno in zvočno dokumentira predajo nagrade nagrajencem in da takšno gradivo javno objavlja v vseh medijih.

Udeleženci lahko podano privolitev do podelitve nagrad kadarkoli prekličejo. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. V primeru preklica privolitve se udeleženec iz nagradne igre izključi, v kolikor pa gre za nagrajenca, le-ta nagrade ne more prevzeti.

9.7. Udeleženci nagradne igre lahko kadarkoli v času nagradne igre zahtevajo vpogled, prepis ali popravek svojih osebnih podatkov, ugovarjajo njihovi obdelavi oziroma zahtevajo omejitev njihove obdelave ali njihov izbris.

9.8. Vse pravice, vezane na osebne podatke, udeleženci uresničujejo bodisi s pošiljanjem elektronskega sporočila na naslov: info@pharmazine.si, bodisi s pošiljanjem pisne zahteve na naslov organizatorja, s pripisom imena nagradne igre.

9.9. V kolikor udeleženci menijo, da je prišlo do kršitve varstva njihovih osebnih podatkov, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vložijo pritožbo.

9.10. Dodaten pogoj za sodelovanje v nagradni igri je tudi privolitev udeleženca v neposredno trženje. S tem udeleženec privoljuje v uporabo svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vse do preklica privolitve. Udeleženec lahko privolitev v neposredno trženje kadarkoli prekliče.

10. AVTORSKE PRAVICE NA DELIH

10.1. V kolikor udeleženec v nagradni igri sodeluje z avtorskimi deli, s sodelovanjem izrecno potrjuje in jamči, da je avtor del, s katerimi sodeluje v nagradni igri. Organizator ima pravico od udeleženca zahtevati izjavo o avtorstvu in udeleženca iz nagradne igre izključiti v primeru, da izjave noče podati oziroma če se pojavi dvom o udeleženčevem avtorstvu.

10.2. Organizator ima pravico iz nagradne igre izključiti dela, ki so po mnenju organizatorja žaljiva, neprimerna ali drugače nezakonita. V tem primeru udeleženec nima pravice sodelovati v nagradni igri.

10.3. Udeleženec na avtorskih delih na organizatorja prenaša avtorske pravice v obsegu, ki organizatorju omogoča izključno, teritorialno, vsebinsko in časovno neomejeno uporabo avtorskih del za promocijske in marketinške namene v vseh medijih, kar med drugim vključuje družbene medije, spletne strani in televizijo. V izogib dvomom na organizatorja med drugim prenaša pravice do predelave, avdiovizualne priredbe, reproduciranja, javnega prikazovanja, radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne retransmisije, sekundarnega radiodifuznega oddajanja, dajanja na voljo javnosti.

10.4. Udeleženec odgovarja organizatorju za vso škodo, ki bi slednjemu nastala iz naslova kršitev avtorskih pravic tretjih oseb, kar vključuje povračilo morebitnih sodnih stroškov. Zavezuje se tudi, da bo v primeru sodnega postopka zoper organizatorja na prvi poziv slednjega vstopil ali prevzel pravdo oziroma se je udeležil kot stranski intervenient.

11. VIŠJA SILA

11.1. Organizator lahko v primeru nastanka okoliščin, za katere organizator ne odgovarja in jih ni dolžan ali jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, nagradno igro prekliče. O tem bo udeležence bodisi obvestil preko kontaktnih podatkov, navedenih v prijavi, bodisi z javno objavo na svoji spletni strani ali svoji strani na družbenih omrežjih.

12. KONČNE DOLOČBE

12.1. V primeru nasprotij med pravili in drugimi objavami glede nagradne igre (v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki), prevladajo določila pravil.

12.2. Avtentična razlaga pravil je izključno v domeni organizatorja.

12.3. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah pravil bo organizator udeležence obvestil preko objave na svoji spletni strani, svoji strani na družbenih omrežjih ali s pošiljanjem sporočila udeležencem po kontaktnih podatkih, ki so jih posredovali v prijavi.

12.4. Vse osebe, povezane z nagradno igro (npr. organizator, izvajalec, udeleženci), si bodo prizadevale spore glede pravil in nagradne igre razrešiti sporazumno.

12.5. Pravila oziroma njihove posodobitve veljajo od trenutka objave.

Datum priprave pravil: 9.7.2024

Poskrbite zase, za prebavo pa bo poskrbel Enterosgel!

Kontakt

Copyright © 2023 Enterosgel - Vse pravice pridržane.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service.